Gå videre til innhold
Hvor høyt skal renten?

Nyhet -

Hvor høyt skal renten?

Fredag ble inflasjonsmålet til Norges Bank senket fra 2,5% til 2%. Endringene er en naturlig oppfølging av at handlingsregelen er blitt senket til 3%. Begge deler reflekterer at det er strukturelle endringer i økonomien:

  • Befolkningen eldes.
  • Arbeidslivet er i stor endring som følge av ny teknologi.
  • Produktivitetsveksten er lavere enn det vi tidligere la til grunn.
  • perioden med raskt økende innfasing av oljepenger over.
  • Vekstkraften i økonomien er svakere, og inflasjonspresset avta.

Les rapporten her

At inflasjonsmålet senkes like i forkant av lønnsoppgjøret er neppe tilfeldig. Før handlingsregelen og inflasjonsmålet ble innført ble en bærekraftig lønnsvekst knyttet opp til hva lønnsveksten var i andre land, og hvor sterk produktivitetsveksten i norsk næringsliv var, relativt til andre land. Målet var å opprettholde konkurranseevnen.

Etter 2001 ble det overordnede målet å nå et inflasjonsmål, som var høyere enn i andre land. Det ga rom for en høyere lønnsvekst i Norge enn hos våre konkurrentland. Siden målet ikke lenger var å opprettholde konkurransekraften, ble lønnsvekst høyere enn hos våre handelspartnere. Alternativet til å tillate en høyere lønnsvekst var å akseptere en sterk kronekurs.

Den viktigste grunnen for å senke inflasjonsmålet nå, er at perioden med økende innfasing av oljepenger er over, og at det derfor ikke lenger er behov for et høyere inflasjonsmål enn det handelspartnerne har. Vi mener det er på høy tid å få fokus tilbake på konkurranseevnen til norsk næringsliv. Gjeldsvekst har bidratt til vekst i norsk økonomi, men høy gjeld gjør oss sårbare for sjokk.

Norge står overfor en krevende omstilling bort fra olje. Underskuddet på handelsbalansen utenom olje var i fjor på 200 milliarder kroner. At det bys opp til økende handelskonflikter i andre land, gjør det enda viktigere at vi styrker vår konkurransekraft. Med et lavere inflasjonsmål, og høy gjeldsgrad i husholdningssektoren, kan for romslige lønnstillegg fort spises opp av høyere renter. Årets lønnsoppgjør kan derfor i større grad ende med å handle mer om pensjon og sosial dumping, enn høye tillegg. Helgens enighet om offentliges pensjon er slik sett et godt tegn.

Hensynet til finansiell stabilitet er tatt inn som et direkte mål for Norges Bank. For å hindre ny fart i gjeldsvekst og boligpriser må rentene gradvis normaliseres. Til gjengjeld vil trolig den nye rentetoppen bli betydelig under det vi før antok som en normal rente.

Emner

Kategorier

Kontakter

Elisabeth Holvik

Elisabeth Holvik

Sjeføkonom +47 951 26 461

SpareBank 1