Gå videre til innhold
Sigurd Aune, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen
Sigurd Aune, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen

Pressemelding -

SpareBank 1 Gruppens resultat preget av store naturhendelser og nedskrivning

Store naturhendelser påvirker resultatet til SpareBank 1 Gruppen i 2023, i et ellers meget godt finansår. Finansresultatet til Fremtind er svært godt, og datterselskapene leverer et godt resultat i siste kvartal. Nedskriving av aksjepost gir imidlertid SpareBank 1 Gruppen negativt resultat i 4. kvartal 2023.

SpareBank 1 Gruppen fikk et resultat for 2023 på 213 (1.796)* mill. kroner før skatt og 247 (1.428) etter skatt i 2023.


Annualisert egenkapitalavkastning etter skatt var 1,9 prosent (10,3)* prosent.

I 4. kvartal fikk SpareBank 1 Gruppen konsern et resultat før skatt på -55 (580)* mill. kroner. Resultat etter skatt ble 60 (518)* mill. kroner.

Resultatet fra datterselskapene for 4. kvartal 2023 endte på 897 (308)* mill. kroner.

– Dette skyldes et svært godt resultat fra Fremtind grunnet høye finansinntekter i 4. kvartal. Bakgrunnen for det negative konsernresultatet i 4. kvartal er at SpareBank 1 Gruppen AS har foretatt en verdivurdering av det felleskontrollerte selskapet Kredinor AS. Det medfører en nedskrivning av eierposten, og har en negativ resultateffekt på SpareBank 1 Gruppens mor- og konsernresultat på 769 mill. kroner i 4. kvartal 2023 og for året 2023, sier administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen. 

Annualisert egenkapitalavkastning i 4. kvartal ble 2 prosent.

Fremtind-konsernet leverte i 2023 et resultat før skatt på 1.160 mill. kroner, mot 1.570 mill. kroner året før. Resultatet fra forsikringsvirksomheten ble 849 mill. kroner, mot 1.864 mill. kroner i 2022.  

Resultatet er sterkt preget av tre store natur- og værhendelser, inflasjon, svak kronekurs, og flere og dyrere skader.  

For fjerde kvartal isolert ble resultat før skatt på 794 (205) mill. kroner, og forsikringsresultatet for kvartalet ble 484 (145) mill. kroner.  

– Veldig mange av kundene våre ble hardt truffet av ekstremværet Hans samt styrtregnet på Østlandet i august, som begge ga store skadeutbetalinger. I tillegg kommer kostnadene knyttet til fjellskredet i Halden i april, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind. 

– For øvrig har skadefrekvensen på produktområdene bil-, bygnings- og reiseforsikring økt for både privat- og bedriftsmarkedet, og snittkostnaden per skade har økt. Kapasiteten i saneringsbransjen og markedet for håndverkstjenester har vært utfordrende, og bidratt til høyere erstatningskostnader. Samtidig er resultatene fra personrisikoporteføljen svært gode, sier Grotmoll. 

Brutto skadeprosent endte på 72,5 prosent, mot 62,6 prosent i 2022. Kostnadsprosenten ble 24,1 prosent, mot 24,6 prosent året før. Sammen med skadeprosenten gir dette en combined ratio (CR) på 96,6 prosent, opp fra 87,2 prosent året før. I fjerde kvartal isolert var skadeprosenten på 66,7 prosent og kostnadsprosenten på 23,9 prosent, hvilket gir en CR på 90,6 prosent. 

Finansavkastningen i 2023 var svært god, med et resultat på 1 mrd. kroner (-506), drevet av løpende høyere rentenivåer gjennom året sammen med god utvikling i aksjemarkedene.  

Bestandspremien i 2023 økte med 1.148 mill. kroner, mot 1.050 mill. kroner i 2022. Dette tilsvarer en vekst på 7,8 prosent, mot 7,7 prosent året før. Veksten var 7,3 prosent på privatmarkedet og 11,8 prosent på bedriftsmarkedet. Bestandspremieveksten i fjerde kvartal isolert var 211 (202) mill. kroner. Ved utgangen av 2023 hadde selskapet en total bestandspremie på 15.829 mill. kroner.  

– Natur- og værhendelser kommer både hyppigere og kraftigere, noe 2023 har vist i stort monn.  

Disse hendelsene har store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Det gir også store svingninger i forsikringsresultatene, og påvirker vår risikovurdering for bygningsforsikringer spesielt. Vi legger stor vekt på skadeforebyggende rådgivning til kundene våre, men for å forebygge de omfattende skadene fra naturhendelsene er det helt nødvendig å få fortgang i klimatilpasningsarbeidet på nasjonalt nivå, påpeker Grotmoll.  

Konsernsjef i Fremtind, Turid Grotmoll
Konsernsjef i Fremtind, Turid Grotmoll

SpareBank 1 Forsikring fikk i 4. kvartal et resultat før skatt på 83 (79)* mill. kroner og 60 (65)* mill. kroner etter skatt. Resultat av forsikringstjenester utgjorde 42 (12)* mill. kroner for kvartalet, en økning på 30 mill. kroner fra i fjor. Økningen skyldes i stor grad lavere kostnader fra forsikringstjenester og kostnadsførte erstatningskostnader. Netto finansresultat ble 85 (93)* mill. kroner i 4. kvartal. Summen av andre inntekter og kostnader ble minus 44 (-25) mill. kroner for kvartalet isolert. Svekkelsen fra året før skyldes en engangskostnad i forbindelse med terminering av en husleieavtale.

Året 2023 fikk SpareBank 1 Forsikring et resultat før skatt på 278 (-30) mill. kroner. Resultat etter skatt ble 208 (-21) mill. kroner.

Resultat fra forsikringskontrakter på 158 (109) mill. kroner og positiv avkastning i selskapsporteføljen med 229 (-0,4) mill. kroner bidrar til et positivt resultat. Resultat fra investeringskontraker ble også forbedret, og utgjorde – 40 (-67) mill. kroner.

Netto forsikringsrelatert finansresultat blir i det store og hele tilbakeført forsikringskundene som følge av overskuddsdelingsreglene på produktene i SpareBank 1 Forsikring AS.

Netto finansresultat utgjorde 192 (-70)* mill. kroner hittil i år, en forbedring på 262 mill. kroner fra året før. Brutto forfalte premier ble 7.778 mill. kroner, tilsvarende en økning på 9,5 prosent fra fjoråret. Samlet forvaltningskapital økte med 16,9 prosent, og utgjorde 99.056 mill. kroner per 31.12.2023

– Resultatutviklingen er god, og 2023 ble nok et år med høy vekst i både premier og kapital til forvaltning. Kundene plasserer oss igjen på topp i tilfredsundersøkelser, både blant bedrifter og medlemmer i tjenestepensjonsordninger. Våre dyktige og motiverte medarbeidere, og samspillet med distributørene i SpareBank 1-bankene er hovedingrediensene i vår suksessoppskrift, sier administrerende direktør Wenche Seljeseth i SpareBank 1 Forsikring.

Annualisert egenkapitalavkastning ble 4,1 (-0,4) prosent.

Administrerende direktør i SpareBank 1 Forsikring, Wenche Seljeseth
Administrerende direktør i SpareBank 1 Forsikring, Wenche Seljeseth

SpareBank 1 Factoring fikk et resultat på 29 (28) mill. kroner før skatt i 4. kvartal, som er en økning på 3,3 prosent mot fjoråret. Samlede netto rente- og provisjonsinntekter har økt med 15,3 prosent, netto garantiinntekter med 12 prosent, mens andre inntekter var redusert med 28,7 prosent.

For året 2023 ble resultat før skatt på 108 (97) mill. Kroner – en bedring på 11,3 prosent mot samme periode i fjor. Selskapets utlån har hatt en økning på 78 mill. kroner eller 3,6 prosent mot samme periode i fjor. Netto renteinntekter hadde en økning på 16,2 prosent sammenlignet med fjoråret. Annualisert egenkapitalavkastning var 13,2 (13,7) prosent.

SpareBank 1 Spleis fikk et resultat før skatt på -16,8 (-13,5) mill. kroner. Driftsinntektene var 2,5 mill. kroner høyere enn i fjor. Det ble totalt samlet inn 275 mill. kroner mot 296 mill. kroner året før. Inntektsbringende innsamlingsvolum var historisk høyt i 2023.

Her finner du analytikerpresentasjon for SpareBank 1 Gruppens 4. kvartal

*Fremtind implementerte 1. januar IFRS 17 og IFRS 9. Alle sammenligningstall er omarbeidet iht. de nye regnskapsprinsippene.

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Brigitte Ninauve

Brigitte Ninauve

Økonomidirektør SpareBank 1 Gruppen 958 14 465

SpareBank 1