Gå videre til innhold
Administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen.
Administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen.

Pressemelding -

Solid vekst for SpareBank 1 Gruppen

Fortsatt vekst i volum og inntekter for SpareBank 1 Gruppen i 1. kvartal. Aksje- og rentemarkedet bidrar til høyere finansinntekter sammenlignet med fjoråret. Samtidig er resultatet preget av økte skadeprosenter innenfor motor og reise.

SpareBank 1 Gruppen fikk et resultat før skatt på 363 mill. kroner i 1. kvartal, noe som er 23 mill. kroner svakere enn samme kvartal i 2022*.

– Vi leverer et resultat i 1. kvartal i år som er på linje med fjorårets. Økte skadeprosenter, særlig innenfor bilforsikring, bidrar til en svekkelse av resultatet. På den andre siden har aksje- og rentemarkedet ført til høyere finansinntekter i årets første kvartal sammenlignet med fjoråret. Det er også gledelig å konstatere at den gode veksten i 2022 fortsetter i 1. kvartal, sier administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen.

Resultatet etter skatt ble 272 (289) millioner kroner. Egenkapitalavkastning etter skatt var 7,8 (8,3) %.

Her kan du laste ned kvartalsrapporten for 1. kvartal 2023

Fremtind Forsikring konsern leverte i årets 1. kvartal et resultat før skatt på 366 mill. kroner (396). Resultatet av forsikringstjenester i konsernet ble 267 mill. kroner (420), en nedgang som i hovedsak skyldes økte skadekostnader. Samtidig fortsetter veksten i Fremtind.

Fremtind implementerte 1. januar IFRS 17 og IFRS 9. Alle sammenligningstall er omarbeidet i henhold til de nye regnskapsprinsippene.

– Selv om resultatene er påvirket av uroen i omgivelsene våre, er den underliggende lønnsomheten god. Vi har en veldig fin energi i organisasjonen, og vi fortsetter veksten i godt samspill med SpareBank 1 og DNB, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind.

Skadeprosenten gikk opp med 3,3 prosentpoeng fra første kvartal i fjor, fra 67,7 til 71 prosent. Skadekostnadene økte i hovedsak på grunn av normalisering i samfunnet etter koronapandemien og økte priser som følge av krigen i Ukraina. Antallet skader og snittkostnaden per skade økte særlig innenfor bil- og reiseforsikring.

Per 1. kvartal endte netto inntekter fra investeringer på 295 (-318) mill. kroner. Avkastningen fra aksjeporteføljen var 6,6 (-3,5) %.

Fremtind hadde per 1. kvartal en økning i premiebestanden på 374 mill. kroner, fordelt med 307 mill. på privatmarkedet og 67 mill. på bedriftsmarkedet. Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en samlet bestandspremie på 15.055 mill. kroner.

Konsernsjef i Fremtind, Turid Grotmoll
Konsernsjef i Fremtind, Turid Grotmoll

SpareBank 1 Forsikrings resultat før skatt ble 57 (-23) mill. kroner. Resultatet etter skatt ble 44 (-16) mill. kroner.

Forsikringsrelaterte inntekter og kostnader blir etter IFRS 17 periodisert når forsikringstjenesten leveres. Regnskapet deles inn i nye resultatelementer.

Resultat fra forsikringstjenester
Resultat av forsikringstjenester, som er resultat fra forsikringskontrakter under IFRS 17, utgjorde 6 (30) mill. kroner hittil i år. Det er en reduksjon på 24 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak høyere kostnader knyttet til forsikringstjenester. Brutto forfalt premie utgjorde 2.000 mill. kroner hittil i år, en økning på 12,6 % fra fjoråret.

Netto inntekter fra investeringer og netto forsikringsrelatert finanskostnad
I 1. kvartal ble netto inntekter fra investeringer 646 (-547) mill. kroner, og netto forsikringsrelatert finanskostnad ble -584 (501) mill. kroner. Summen av netto inntekt fra investeringer og netto forsikringsrelatert finansresultat utgjorde 62 (-47) mill. kroner hittil i år, en forbedring på 109 mill. kroner fra samme periode i fjor. Forbedringen skyldes høyere avkastning på finansielle eiendeler. Samlet forvaltningskapital økte med 5,5 % fra årsskiftet, og utgjorde 89,4 mrd. nok ved utgangen av 1. kvartal.

Resultat av andre inntekter og kostnader
Summen av andre inntekter og kostnader ble -11 (-7) mill. kroner hittil i år, en reduksjon på 4 mill. kroner fra samme periode i fjor. Andre inntekter og kostnader består i hovedsak av gebyrinntekter og kostnader tilknyttet investeringskontrakter, som ikke faller inn under IFRS 17.

– Overgangen til IFRS har gått fint, og det nye regnskapet gir ny innsikt i selskapets resultatutvikling. Økte volumer og bedret finansavkastning har medført positiv resultatutvikling så langt i år. Markedsandelene øker, og selskapet er godt posisjonert for videre vekst, sier administrerende direktør Wenche Seljeseth i SpareBank 1 Forsikring.

Annualisert egenkapitalavkastning etter skatt var 3,6 (-1,3) %.

Administrerende direktør i SpareBank 1 Forsikring, Wenche Seljeseth.
Administrerende direktør i SpareBank 1 Forsikring, Wenche Seljeseth.


SpareBank 1 Factoring oppnådde et resultat før skatt på 24 mill. kroner i 1. kvartal, mot 23 mill. kroner i 1. kvartal i 2022. Resultat etter skatt var 18 (17) mill. kroner.

Fra årsskiftet har forvaltningskapitalen økt med 95 mill. kroner, tilsvarende 3 % og utlånene med 5 %, tilsvarende 156 mill. kroner.

SpareBank 1 Spleis fikk et resultat før skatt i 1. kvartal på -4,7 (-4,0) mill. kroner. Selskapets inntekter ble 2,6 mill. kroner, som er en økning på 1,0 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Spleis hadde i 1. kvartal 3.231 nye aktive spleiser og samlet totalt inn 52,5 mill. kroner.


*SpareBank 1 Gruppen konsern implementerte IFRS 17 og IFRS 9 per 1. januar 2023. Alle sammenligningstall er omarbeidet.

Related links

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Brigitte Ninauve

Brigitte Ninauve

Økonomidirektør SpareBank 1 Gruppen 958 14 465

SpareBank 1