Gå videre til innhold
Solid 2019-resultat for SpareBank 1 Gruppen

Pressemelding -

Solid 2019-resultat for SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen leverte et resultat på 1.575 mill. kroner i 2019, og har opprettholdt sin sterke posisjon i markedet.

- 2019 var preget av høye finansinntekter og vekst i flere av selskapene våre. Selv om vi fikk merke høye skadeprosenter og en økning i kostnader knyttet til fusjonsprosesen i skadevirksomheten, er vi fornøyde med 2019-resultatet og en egenkapitalavkastning på 15,8 prosent, sier Sigurd Aune, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen AS.

SpareBank 1 Gruppens konsernresultat på 1.575 mill. kroner er 190 mill. kroner høyere enn fjoråret (1.385 mill.). Oppskriving av livselskapets eiendomsportefølje samt gode finansinntekter i forsikringsselskapene drar resultatet opp.

Samtidig trekker et vesentlig svakere forsikringsresultat i skadeselskapet resultatet ned. Svakere forsikringsresultat skyldes i hovedsak høyere skadeutbetalinger, økte kostnader i forbindelse med Fremtind-fusjonen og lavere avviklingsgevinster.

Tredje størst på pensjon
Livselskapet SpareBank 1 Forsikring fikk et resultat på 1.041 (645) mill. kroner i 2019. Selskapet beholder sin posisjon som den hurtigst voksende tjenestepensjonsleverandøren i landet, og kapret i fjor pallplass som tredje størst i tjenestepensjonsmarkedet.

- Dette klarte vi takket være høy kompetanse og mange dyktige folk i virksomheten - og ikke minst stor innsats i alliansebankene. Fremover skal vi jobbe for å beholde denne posisjonen, og vi skal fortsette å vokse mer enn konkurrentene våre. Blant annet ved å bli enda bedre på å synliggjøre at vi i over ti år har hatt landets beste avkastning på langsiktig pensjonssparing, sier Wenche Seljeseth, leder for SpareBank 1 Forsikring.

Aksjeavkastningen var 23,1 prosent i kollektivporteføljen og 10,8 prosent i selskapsporteføljen. Selskapet hadde også et godt risikoresultat på 507 (224) mill. kroner. Selskapet har bygget solide buffere, blant annet med et kursreguleringsfond som utgjorde 2,3 mrd. kroner ved årsskiftet.

Her kan du laste ned analytikerpresentasjonen.

Økte skadeutbetalinger
Fremtind Forsikring konsern fikk et resultat før skatt på 598 (716)[1] mill. kroner. Fremtind Livsforsikring AS er konsolidert inn og bidrar med i underkant av 1,8 mill. kroner i renteinntekter. Meget godt aksjemarked og høyere finansinntekter kompenserer noe for et betydelig svakere forsikringsresultat på -30 (593) mill. kroner. Brutto skadeprosent var 70,8 prosent mot 63,5 prosent i fjor.

- 2019 ble preget av økte skadeutbetalinger, blant annet som følge av høyere snittskader innenfor bilbransjen og et større innslag av storskader, sier Turid Grotmoll, administrerende direktør i Fremtind.

Kostnadsprosenten har økt sterkt og var 29,1 prosent mot 24,2 prosent i fjor. Økte kostnader skyldes i hovedsak fusjonsprosessen, herunder ombygging av lokaler. Omstillingskostnader hittil i år utgjorde 345 mill. kroner. Samlede finansinntekter utgjorde 639 (127) mill. kroner.

- Samtidig som vi har vært i en heftig omstillingsprosess har vi sammen med bankene evnet å skape vekst på alle områder, spesielt på små- og mellomstore bedrifter. Her har vi økt bestanden med 20 prosent og hatt 15 prosent vekst i antall kunder, sier Grotmoll.

ODIN Forvaltning AS sitt resultat ble 95 mill. kroner, som var 14 millioner kroner lavere enn året før. Dette skyldes blant annet reduksjon i forvaltningshonorarer. Selskapet øker sin markedsandel og hadde netto nytegning på 2,6 mrd. kroner i 2019. Total forvaltningskapital i fondene nådde ny rekord på 65 mrd. kroner ved utgangen av året. ODIN har opprettholdt sin posisjon som den nest største fondsforvalteren i personkundemarkedet.

SpareBank 1 Factoring AS leverte et resultat på 77,8 mill. kroner, noe som var 14 mill. kroner bedre enn fjoråret. Høyere volum og bedrede marginer løfter resultatet.

Modhi Finance konsern fikk et resultat på 61,2 mill. kroner, som er 20,7 mill. kroner lavere enn i 2018. Fjorårets tall inneholder hovedsakelig Modhi Finance AS. Modhi Collect AS ble kjøpt opp i slutten av 2018 og det har vært nyetablering i Sverige og Finland i løpet av 2019. Regnskapet er derfor preget av oppstartskostnader i 2019.

Conecto AS leverte et resultat før skatt på 2 mill. kroner, 17 mill. kroner lavere enn året før. Dette skyldes reduksjon i inntektene som følge av utfisjonering av porteføljevirksomheten til Modhi, og nedskrivning av systemløsninger.

1) 2018-tall er SpareBank 1 Skadeforsikring.

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 400 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på
sparebank1.no.

Kontakter

Sigurd Aune

Sigurd Aune

Administrerende direktør +47 924 96 993
SpareBank 1