Gå videre til innhold
Administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen
Administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen

Pressemelding -

Historisk sterk start på året for SpareBank 1 Gruppen

Forbedrede forsikrings- og finansresultater bidrar til en betydelig styrking av SpareBank 1 Gruppens resultat i årets første kvartal.

- SpareBank 1 Gruppen leverer sitt beste første kvartal noensinne. Kontrasten til samme periode i fjor kunne knapt vært større, med et resultat før skatt som er hele 1,6 mrd. kroner høyere, sier administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen.

Starten på fjoråret var sterkt preget av koronapandemien, med svake forsikringsresultater og kraftig fall på børsen. Resultatet så langt i år viser blant annet lave skadeprosenter og god finansavkastning. Resultat før skatt ble 683 (- 942) mill. kroner for konsernet i første kvartal. Dette gir en annualisert egenkapitalavkastning på 13,7 (-27) prosent.

- Jeg ønsker å rette en takk til alle ansatte som har bidratt til at selskapene i konsernet har opprettholdt et høyt aktivitetsnivå, til tross for markedsmessige utfordringer og utstrakt bruk av hjemmekontor det siste året, sier Aune.

Se analytikerpresentasjonen for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2021 her.

Styrket forsikringsresultat for Fremtind
Konsernet Fremtind fikk et resultat før skatt på 624 (-659) mill. kroner. Forbedringen skyldes styrket forsikrings- og finansresultat. Forsikringsresultatet ble 467 (-396) mill. kroner, en forbedring på hele 863 mill. kroner sammenlignet med fjoråret. Netto finansinntekter ble 158 ( -263) mill. kroner, en økning på 420 mill. kroner.

- Vi er svært tilfredse med dette sterke resultatet, i det kvartalet som vanligvis er det mest krevende for et forsikringsselskap. Vi har fortsatt den positive utviklingen fra andre halvår 2020, og bekrefter at kjernevirksomheten vår står seg godt gjennom koronapandemien. Jeg er stolt av medarbeiderne våre som holder stand fra hjemmekontor, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind. Hun understreker at samspillet med SpareBank 1, DNB og LO også viser sin styrke gjennom bredden i distribusjon for Fremtind i denne tiden.

Kostnadsprosenten er på 24,5 (26,5) prosent. Lavere driftskostnader bidrar isolert til et fall på 2,4 prosentpoeng, mens provisjonskostnader går opp som følge av økt lønnsomhetsprovisjon.

- Vi begynner nå å se tydelige effekter av vår plan for kostnadsreduksjoner. Samtidig satser vi målrettet med utforsking og utvikling av brukervennlige digitale løsninger og tjenester til kundene våre, sier Grotmoll.

Skadeprosenten i første kvartal var 63,6 prosent mot 84,9 prosent på samme tid i fjor. Bestandspremien økte med 182 mill. kroner, noe som tilsvarer en årlig vekst på 5,7 prosent.

Sterk inntektsvekst i SpareBank 1 Forsikring
SpareBank 1 Forsikrings resultat før skatt ble -26 (-252) mill. kroner. Administrasjonsresultatet er forbedret med 21 mill. kroner fra i fjor, og endte positivt med 1 mill. kroner. Forbedringen skyldes hovedsakelig høyere gebyrinntekter som følge av økte volumer og god vekst i selskapets investeringsvalgsportefølje. Brutto premieinntekter utgjorde 1.622 mill. kroner, tilsvarende en økning på 13,0 prosent sammenlignet med fjoråret.

- Jeg er godt fornøyd med utviklingen i første kvartal, selv om vi regnskapsmessig kunne ønsket oss et bedre resultat. Topplinjeveksten er sterk, og vi har igjen levert god avkastning til kundene våre, sier administrerende direktør Wenche Seljeseth i SpareBank 1 Forsikring.

- Pandemien holder oss alle på hjemmekontor, men vi opplever full kraft i gjennomføringen, ikke minst i forbindelse med innføringen av egen pensjonskonto. Jeg er stolt av den farten vi har, og de resultatene vi har oppnådd så langt sammen med distributørene våre, sier Seljeseth.

Risikoresultatet ble -43 (-24) mill. kroner. Forverringen fra året før skyldes hovedsakelig kollektiv uførepensjon og innskuddsfritak.

- Antall uføretilfeller er økt sammenlignet med fjoråret, men ett kvartal er for kort tid til å konkludere på om dette skyldes annet enn tilfeldig variasjon. Selskapet følger utviklingen tett, og har gjennom pandemien tatt høyde for ekstra usikkerhet knyttet til effekten Covid-19 kan ha på uførhet, sier Seljeseth om utviklingen i risikoresultatet.

Renteresultatet ble 282 ( -220), og finansinntekter fra selskapsporteføljen utgjorde 15 (- 72). Økt rentenivå, som på sikt er positivt for selskapets inntjening, medførte svak avkastning i selskapsporteføljen gjennom verdiendringer på investeringer i rentepapirer.

Se SpareBank 1 Gruppens kvartalsrapport her.

ODIN Forvaltning fikk et resultat før skatt på 48 (25) mill. kroner. Ved utgangen av mars var forvaltningskapitalen 84,7 mrd. kroner, noe som er en økning på 29 mrd. kroner fra mars i fjor, og 4. mrd. kroner høyere enn per 31.12.2020. God nettonytegning hittil i år og økning i forvaltningskapitalen bidrar til at ODIN Forvaltning leverer et resultat som er 23 mill. kroner bedre enn i samme periode i fjor.

SpareBank 1 Factoring fikk et resultat før skatt på 15 (19) mill. kroner. Selskapet har hatt volumnedgang på utlån på 18 prosent.

Modhi konsern fikk et resultat på 78 (-47) mill. kroner. Det har vært en betydelig oppskrivning av porteføljeverdiene som forklares av delvis god innfordring i 1. kvartal, samt at det er foretatt oppskrivning av porteføljer som ikke ble foretatt ved årsslutt. Resultatene i Finland og Sverige er fortsatt preget av oppstart.

SpareBank 1 Spleis fikk et resultat før skatt per februar på -3,9 (-5,5) mill. kroner. Selskapets inntekter var 2,1 (0,9) mill. kroner. Samlede driftskostnader ble 6 (6) mill. kroner. SpareBank 1 Spleis har per mars aktivert 2.811 spleiser og det er totalt blitt innsamlet 66 mill. kroner mot 35 mill. kroner i 2020.

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Brigitte Ninauve

Brigitte Ninauve

Økonomidirektør SpareBank 1 Gruppen 958 14 465

Velkommen til SpareBank 1!

SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.
SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

SpareBank 1