Gå videre til innhold
En god start på året for SpareBank 1 Gruppen

Pressemelding -

En god start på året for SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen leverer et første kvartal som er på linje med fjoråret. Et negativt skadeforsikringsresultat bidrar isolert til en svekkelse av resultatet, men god finansavkastning samt resultatfremgang for flere av datterselskapene bidrar positivt.

- I første kvartal leverer vi en konkurransedyktig egenkapitalavkastning på 9,7 prosent, mot 8,8 prosent ved utgangen av første kvartal i fjor, og flere av datterselskapene har også resultatfremgang sier Sigurd Aune, konstituert administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen AS.

Resultatet for SpareBank 1 Gruppen før skatt ble 284 millioner kroner, noe som var 5 millioner kroner bedre enn fjoråret. Skadeforsikringsvirksomheten leverer et resultat som er 25 millioner kroner bedre enn i samme periode i fjor, som følge av et vesentlig bedre finansresultat. Livvirksomheten har en resultatnedgang på 14 millioner kroner, noe som i hovedsak skyldes en styrking av forsikringsmessige avsetninger.

Milliardutbytte fra forsikringsfusjon
Like før jul i fjor ble fusjonen mellom SpareBank 1 Skadeforsikring AS og DNB Forsikring AS godkjent av Finanstilsynet, og Fremtind Forsikring trådte i kraft 1. januar 2019. DNBs oppkjøp fra 20 prosent til 35 prosent eierandel medførte at SpareBank 1 Gruppen fikk en skattefri gevinst på om lag 1,7 milliarder kroner i januar 2019. Denne ble utdelt som ekstraordinært utbytte til eierne i mars.

- I arbeidet med etableringen av Fremtind har vi klart å opprettholde et sterkt salgstrykk. Vi har hatt god vekst i salget av bil- og husforsikringer, og har gjennom første kvartal økt bestandspremien kraftig. Fra 1. april kom vi i gang med distribusjon av skadeforsikring til bedriftskundene i DNB, og vi er veldig optimistiske når det gjelder å realisere ambisjonene for denne fusjonen, sier Turid Grotmoll, administrerende direktør i Fremtind Forsikring AS.

Fremtind Forsikring hadde et forsikringsresultat på ‑68 millioner kroner, mens forsikringsresultatet i fjor var på 108 millioner kroner.

– Resultatet for skadeforsikringsvirksomheten i første kvartal var svakt, noe som i hovedsak skyldes økte skadeutbetalinger og kostnader forbundet med fusjon og fisjon. Den totale resultatfremgangen for Fremtind skyldes at finansresultatet var vesentlig bedre. Finansresultatet i 2019 var 217 millioner kroner, mens tilsvarende resultat var 13 millioner kroner i samme periode i fjor, sier Grotmoll.

Det gjøres oppmerksom på at tallene for skadeforsikringsvirksomheten i 2019 er hundre prosent av Fremtind Forsikrings resultat, mens 2018-tallene er for SpareBank 1 Skadeforsikring AS.

Ambisjon om fortsatt vekst innen pensjon
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikring) oppnådde et resultat før skatt på 118 millioner kroner, noe som var 14 millioner kroner svakere enn fjoråret. Risikoresultatet er 65 millioner kroner svakere enn fjoråret, og hovedforklaringen er styrkede avsetninger. Administrasjonsresultatet var bedre enn i fjor, men et lavere risikoresultat ga samlet sett resultatnedgang i første kvartal.

- SpareBank 1 Forsikring er markedets hurtigst voksende selskap på tjenestepensjon til privat sektor, og har vært det de siste tre år. Selskapets fokus fremover vil være pensjon – både tjenestepensjon og privat pensjonssparing. Ambisjonen er fortsatt vekst og å ta ytterligere markedsandeler, sier Wenche Seljeseth, leder for SpareBank 1 Forsikring.

ODIN Forvaltning AS oppnådde et resultat før skatt på 22 millioner kroner, noe som var 4 millioner kroner svakere enn i fjor. Reduserte forvaltningshonorarer og lavere gjennomsnittlig forvaltningskapital er årsaken til nedgangen i inntektene.

SpareBank 1 Factoring AS oppnådde et resultat før skatt på 17 millioner kroner, noe som var 2 millioner kroner bedre enn i første kvartal i fjor. Resultatforbedringen skyldes en sterk økning i netto renteinntekter som følge av hovedsakelig vekst. Utlånsvolumet økte med hele 28 prosent.

SpareBank 1 Portefølje AS fikk et resultat før skatt på 23 millioner kroner, noe som er 4 millioner kroner bedre enn i fjor. I kvartalet er det oppstarts- og engangskostnader som hovedsakelig er knyttet til etablering av eget inkassobyrå (Confide).

Conecto AS sitt resultat før skatt ble 3 millioner kroner, som er 1 million kroner svakere enn i fjor. 

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Banksamarbeidet og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Sigurd Aune

Sigurd Aune

Administrerende direktør +47 924 96 993

SpareBank 1