Gå videre til innhold
Sigurd Aune, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen
Sigurd Aune, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen

Pressemelding -

Ekstremvær og store skadeutbetalinger preger SpareBank 1 Gruppens resultat i 1. kvartal

SpareBank 1 Gruppen fikk et resultat i 1. kvartal på 316 (363)* mill. kroner før skatt og 271 (272)* etter skatt.

– Resultatet i 1. kvartal er preget av ekstremværet Ingunn, nedbør og frostskader, noe som har gitt en betydelig økning i antall skadesaker, sier administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen.  Finansavkastningen i kvartalet er derimot god.

Annualisert egenkapitalavkastning etter skatt var 8,7 (7,8)* prosent.

I desember 2023 etablerte SpareBank 1 Gruppen AS en konvertibel låneramme på 675 mill. kroner for Kredinor, som ble fullt opptrukket i løpet av januar.

Generalforsamlingen i Kredinor skal behandle konverteringen av lånet 25. april. Gitt at det fattes vedtak i tråd med styrets forslag, vil lånet inklusive påløpte renter konverteres til aksjer i Kredinor. Etter dette vil SpareBank 1 Gruppen AS ha en eierandel på 68,6 prosent i selskapet, mens Kredinorstiftelsen vil eie 31,4 prosent. SpareBank 1 Gruppen AS sin eierandel er 50 prosent før konvertering.

Fremtind-konsernet leverte i 1. kvartal et resultat før skatt på 233 mill. kroner, mot 366 mill. kroner året før. Resultatet av forsikringsvirksomheten ble minus 102 mill. kroner, mot 267 mill. kroner samme periode i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak store skadeutbetalinger som følge av ekstremværet i januar og februar. Finansavkastningen var god i kvartalet.

– Vi fikk en tøff start på året, med omfattende vannskader som følge av store nedbørsmengder og frost, og ekstremværet Ingunn i månedsskiftet januar/februar. Dette har gitt en markant økning i antall skader for både bygninger og biler, og også økte snittkostnader per skade, i både privat- og bedriftsmarkedet, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind.

Skadeprosenten i 1. kvartal endte på 83,9 prosent, mot 71 prosent samme periode i fjor. Økningen på 12,9 prosent skyldes i sin helhet ekstremværet. Til tross for vedvarende inflasjon, er kostnadene i selskapet stabile. Kostnadsprosenten ble 19,0 prosent, en nedgang fra 22,7 prosent året før. Sammen med skadeprosenten ga dette en combined ratio på 102,9 prosent, mot 93,6 prosent i fjor.

Netto forsikringsrelatert finansresultat per 1. kvartal ble 9 mill. kroner, mot –147 mill. kroner i første kvartal i fjor. Netto inntekter fra investeringer ble 351 mill. kroner, mot 295 mill. kroner i fjor. Markedsrentene har gått noe opp i 1. kvartal, noe som førte til negativ verdiregulering for obligasjoner. Samtidig var den løpende avkastningen fra obligasjonsporteføljen høy.

Fremtind hadde per 1. kvartal en økning i premiebestanden på 654 mill. kroner, mot 374 mill. kroner i samme periode i fjor. Veksten var 3,3 prosent i privatmarkedet og 9,6 prosent i bedriftsmarkedet. Samlet premiebestand ved utgangen av kvartalet var 16.480 mill. kroner (15.055). 

Annualisert egenkapitalavkastning ble etter skatt 8,9 prosent (12,7)* prosent.

 – Hele forsikringsbransjen opplever nå større volatilitet i resultatene enn tidligere år som følge av økningen i antall skader og renteendringer. Med vår solide kjernevirksomhet og sterke distribusjonskraft gjennom bankene og LO, vil vi stå sterkt med tanke på å sikre konkurransedyktig lønnsomhet fremover. Konkurransekraften vår vil styrkes ytterligere med den planlagte fusjonen med Eika Forsikring, sier Grotmoll.

Konsernsjef i Fremtind, Turid Grotmoll
Konsernsjef i Fremtind, Turid Grotmoll

SpareBank 1 Forsikring fikk i 1. kvartal et resultat før skatt på 147 (57)* mill. kroner og 113 (44)* mill. kroner etter skatt. Resultat av forsikringstjenester utgjorde 88 (6)* mill. kroner for kvartalet, en økning på 82 mill. kroner fra i fjor. Netto finansresultat ble 60 (61)* mill. kroner i 1. kvartal. Avkastning i selskapsporteføljen bidro positivt til netto finansresultat i 1. kvartal med 55 (67)* mill. kroner. Summen av andre inntekter og kostnader ble minus 2 (-11)* mill. kroner for kvartalet.

Brutto forfalte premier ble 2.122 mill. kroner per 1. kvartal, tilsvarende en økning på 6,3 prosent fra fjoråret. Samlet forvaltningskapital økte med 5,7 prosent i 1. kvartal, og utgjorde 105.077 mill. kroner per 31.03.2024.

– Topplinjevekst og tilfredsstillende finansavkastning har bidratt til økt kapital og økte inntekter til selskapet. Vi rundet 100 milliarder kroner til forvaltning i første kvartal, en milepæl vi er stolte av. Salget er høyere enn i fjor og vi er godt tilfredse med kvartalet og starten vi har fått på 2024, sier administrerende direktør Wenche Seljeseth i SpareBank 1 Forsikring.

Annualisert egenkapitalavkastning etter skatt ble 8,9 (3,5)* prosent.

Administrerende direktør i SpareBank 1 Forsikring, Wenche Seljeseth
Administrerende direktør i SpareBank 1 Forsikring, Wenche Seljeseth

SpareBank 1 Factoring oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal på 25 (24)* mill. kroner. Resultatet etter skatt ble 19 (18)* mill. kroner. Selskapets utlån har hatt en reduksjon på 301 mill. kroner eller -9,7 prosent siste 12 måneder. Fra årsskiftet har utlånene økt med 271 mill. kroner eller 10,7 prosent.

Annualisert egenkapitalavkastning var 11,4 (12,3)* prosent.

SpareBank 1 Spleis fikk et resultat før skatt på -3,8 (-4,6)* mill. kroner. Driftsinntektene var 1,4 mill. kroner høyere enn i fjor. Innsamlet volum var 60 mill. kroner mot 53 mill. kroner i fjor.

*Tall i parentes er fjorårets tall.

Related links

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Brigitte Ninauve

Brigitte Ninauve

Økonomidirektør SpareBank 1 Gruppen 958 14 465

Velkommen til SpareBank 1!

SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.
SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

SpareBank 1